Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

2019614

 
 
 
 

工會教育研討會 - 香港工會發展