Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

懲教助理工作簡介會

【紀律部隊系列 - 懲教助理工作篇】

(葵芳Y.E.S.)

2013年8月20日

 

回"研討會"

回"相片集"

回主頁