Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

紀總工會教育研討會

【探討延長紀律部隊紀律人員退休年齡的可行性】

(九龍塘消防局演講廳)

2013年6月7日

 

回"研討會"

回"相片集"

回主頁