Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

政府紀律部隊人員總工會

蛇宴〈螢光計劃〉聯歡晚會

(2013年12月17日)

 
 

 

 

回"本會活動"

回"相片集"

回主頁